Banner Milan
БЪЛГАРСКИЯТ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН
ПОРТАЛ


 

Топ 10 на списание Dermatolоgy

Начало » Дерматология » Топ 10 на списание Dermatolоgy

Уважаеми колеги,

предлагаме ви резюмета на топ 10 статиите на списание

Logo

 

Липса на асоциация между серумните нива на феритин >10 µg/l и загубата на коса при жени.

No Association between Serum Ferritin Levels >10 µg/l and Hair Loss Activity in Women
Bregy, A. ;    Trüeb, R.M. 
Dermatology 2008;217:1-6 (DOI:10.1159/000118505)     

Загубата на коса е сравнително чест проблем в развитите страни - около 25%, а ниските нива на желязо се смятат  за допринасящ за това състояние фактор. В литературата съществуват противоречиви данни дали това е така. Това проучване има за цел да определи дали има връзка между серумните нива на феритин и загубата на коса, определена чрез трихограма, при иначе здрави жени. Изследвани са двете най-чести състояния - фронтопариетална загуба на коса или телоген дефлувиум. На 418 жени е направен биохимичен скрининг, серумни нива на феритин и трихограма.
Авторите не намират корелация между феритиновите нива и телогена, което поставя предписването на желязо при тези  състояния под въпрос. Окончателното доказателство за това дали желязото е от полза, биха ни дали резултатите от двойно сляпо контролирано проучване върху този тип лечение.

 

Лечение на псевдомонасна нокътна инфекция с 0,1% разтвор на Октенидин дихидрохлорид

Treatment of Pseudomonas Nail Infections with 0.1% Octenidine Dihydrochloride Solution
Rigopoulos, D. ;    Rallis, E. ;    Gregoriou, S. ;    Larios, G. ;    Belyayeva, Y. ;    Gkouvi, K. ;    Katsambas, A. 
Dermatology 2009;218:67-68 (DOI:10.1159/000171816)  

Псевдомонасната нокътна инфекция се характеризира със зеленикаво или синкаво-черно оцветяване на ноктите, проксимална хронична паронихия и онихолиза. Въпреки че е сравнително честа, в литературата липсват контролирани проучвания върху локални или ситемни лечения на заболяването. В това проучване авторите представят малка серия от 15 пациента с псевдомонасна нокътна инфекция лекувани с 0,1 % разтвор на Октенидин дихидрохлорид (sol Octenisept 250 ml) чрез накисване два пъти дневно за 10 минути за 6 седмици. За излекувани се считат пациентите с негативно микроскопско изследване и посявка. В края на 6-тата седмица 12 (80%) от 15-те пациента са с напълно свободни от псевдомонас нокти. Според данните от това проучване Октенидин дихидрохлорид е ефикасно и добре толерирано терапевтично средство за псевдомонасна нокътна инфекция.

 

Нокътя като мускулно-скелетен придатък - изводи спомагащи за по-доброто разбиране на връзката между псориазис и артрит

The Nail as a Musculoskeletal Appendage - Implications for an Improved Understanding of the Link between Psoriasis and Arthritis
McGonagle, D. ;    Tan, A.L. ;    Benjamin, M. 
Dermatology 2009;218:97-102 (DOI:10.1159/000182250)  

Нокътят се счита за придатък на епидермиса. Въпреки това изразът "стоя на нокти" загатва за важен аспект от микроанатомията, а именно структурната интегрираност на нокътя с мускулно-скелетната система. Тази статия хвърля светлина върху това как нокътя е функционално  свързан с дисталната фаланга и няколко от структурите на дисталната интерфалангиална става, включително фибри на екстензорното сухожилие и колатерални лигаменти. Показани са нови хистологични снимки изследващи тази връзка.

 

12-та годишна среща на European Hair Research Society

European Hair Research Society 12th Annual Meeting
Dermatology 2006;213:53-80 (DOI:10.1159/000092842)  

Абстракти

   

Поведение при Лекарствен раш с еозинофилия и системни симптоми (DRESS синдром): Допълнение с последни данни

Management of Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS Syndrome): An Update
Tas, S. ;    Simonart, T. 
Dermatology 2003;206:353-356 (DOI:10.1159/000069956) 

Лекарствения раш с еозинофилия и системни симптоми Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) синдром е по-скоро една обособена, тежка лекарствена реакция, характеризираща се с кожен обрив, температура, увеличени лимфни възли и засягане на вътрешните органи. Целта на авторите в тази публикация е да направят преглед на данните по отношение на поведението при тази недостатъчно разпознавана лекарствена реакция. До момента единствения начин за лечение на тежките реакции на свръхчувствителност, по който няма спорове е спирането на лекарството-причина. Употребата на системни кортикостероиди остава противоречива. Ползата от терапии имащи за цел да ускорят елиминацията на причиняващото лекарство също остава противоречива. При липсата на добре установена терапия, първичната и вторичната превенция имат ключова роля в поведението при DRESS синдром.

     

Епидермалната витамин Д система и вроденият имунитет: Малко повече светлина  върху тази уникална фотоендокринна система?

The Epidermal Vitamin D System and Innate Immunity: Some More Light Shed on This Unique Photoendocrine System?
Segaert, S. ;    Simonart, T. 
Dermatology 2008;217:7-11 (DOI:10.1159/000118506)

Кожата заема централно място в синтеза на витамин Д. Статията е фокусирана върху връзката между синтеза на витамин Д, антимикробните пептиди - кателисидини и дефензини. Защо Финсен взима нобелова награда преди около 100 години за лечение на лупус вулгарис с UVB?

   

Сърдечносъдови заболявания и рискови фактори между пациентите с псориазис от US бази данни за 2001-2002

The Epidermal Vitamin D System and Innate Immunity: Some More Light Shed on This Unique Photoendocrine System?
Segaert, S. ;    Simonart, T. 
Dermatology 2008;217:7-11 (DOI:10.1159/000118506)


Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са по-чести при пациентите с псориазис, отколкото в общата популация. Авторите изследват връзката между псориазис и ССЗ, чрез трансверз
aлно проучване. Съотношението на болни с псориазис и болни с друго заболяване е 3 към 1, като сравняваните субекти съвпадат по възраст, пол, регион и медицинска застраховка. ССЗ са по-чести при пациентите с псориазис, отколкото при контролите. По-тежко протичащото кожно заболяване е свързано в по-голяма степен със ССЗ. При пациентите с псориазис са намерени по високи нива на ССЗ в сравнение с контролите.

 


Връзката между CAG повторяемия полиморфизъм в гена на ендогенния рецептор и акне в етническата група Хан

Relationship between the CAG Repeat Polymorphism in the Androgen Receptor Gene and Acne in the Han Ethnic Group
Yang, Z. ;    Yu, H. ;    Cheng, B. ;    Tang, W. ;    Dong, Y. ;    Xiao, C. ;    He, L. 
Dermatology 2009;218:302-306 (DOI:10.1159/000202983)    

Модулаторния домейн на гена на  човешкия андроген рецептор (АР) съдържа полиморфно CAG повторение кодиращо полиглутаминов тракт, който е обратно корелиран с транскрипционната активност на АР. Андрогените упражняващи действието си чрез АР играят ключова роля в патогенезата на акне вулгарис. Авторите изследват връзката между CAG полиморфизма в гена на АР и податливостта към акне. Изследвани са 206 пациента с акне и 200 контроли чрез PCR. Според авторите полимофизмът на CAG повторението в гена на АР може да е един от кандидат - генетичните маркери за податливост на мъжете към акне в хан популацията.

   

Влиянието на Body Mass Index (BMI) и затлъстяването върху клиничния отговор на системното лечение при пациентите с псориазис

Impact of Body Mass Index and Obesity on Clinical Response to Systemic Treatment for Psoriasis
Naldi, L. ;    Addis, A. ;    Chimenti, S. ;    Giannetti, A. ;    Picardo, M. ;    Tomino, C. ;    Maccarone, M. ;    Chatenoud, L. ;    Bertuccio, P. ;    Caggese, E. ;    Cuscito, R. 
Dermatology 2008;217:365-373 (DOI:10.1159/000156599)    


Целта на авторите е да изследват ролята на BMI при клиничния отговор на системното лечение за псориазис. Проведено е кохортно проучване върху пациенти получаващи ново системно лечение за плакатен псориазис в референтни центрове в Италия. Избирани са пациенти поддържани на еднакво лечение, с налични данни за тях при 8-ма и 16-та седмица. Изхода от терапията е редукция на PASI от поне 75 %. Резултати: От 8 072 пациента, 2 368 са анализирани при седмица 8 и 2 042 при седмица 16.  Съотношението стабилно намалява с повишаване стойностите на BMI. В заключение: BMI повлиява ранния клиничен отговор на системното лечение за псориазис

 

Кератоакантоми и тумори на Spitz: Дали те са самоограничаващи се варианти на малигнени кожни неоплазми?

Keratoacanthomas and Spitz Tumors: Are They Both 'Self-Limiting' Variants of Malignant Cutaneous Neoplasms?
Zalaudek, I. ;    Bonifazi, E. ;    Ferrara, G. ;    Argenziano, G. 
Dermatology 2009;219:3-6 (DOI:10.1159/000213759)    


Кератоакантомите (КА), от чисто морфологична гледна точка, са форма на спиноцелуларен карцином (СЦК) . Тяхното поведение обаче контрастира на морфологичното им сходство. Докато СЦК е биологично малигнен тумор, който се характеризира с прогрес, деструкция и метастазиране, КА претърпяват спонтанна иноволюция.
Подобно несъответствие между малигнена морфология и бенигнена биология съществува и при меланоцитните неоплазми, както е в случая с невус на Spitz. В тази статия авторите изследват общите черти между тези два типа лезии на ниво еволюция, метастатичен потенциал и генетика.

 

Статиите са със свободен достъп в интернет. Можете да прочетете пълния текст тук .

 
« Предишна   Следваща »
Анкета
Как мислите, че трябва да се провеждат научните конференции в условията на настоящата пандемия?
EADV
  

 

© 2016 PRODERMACLUB, всички права запазени